ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 37
สมุดบันทึกกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 142.81 KB 62
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 59.95 KB 68
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 55.97 KB 54
สมุดบันทึกกิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 76.09 KB 63
โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 99
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 68.24 KB 95
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 15.81 KB 95
แบบฟอร์มติดตามนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.15 KB 63
เอกสารงบประมาณ
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 6
สำรวจพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 27
บันทึกขออนุมัติใช้เงินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.13 KB 57
ตัวอย่างโครงการและรายงานโครงการ 119
เอกสารบุคคล
ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47.3 KB 67
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 14.93 KB 57
วฐ1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 50
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.42 MB 77
L-teacher (Logbook) 60
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 71
sar ครู (แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 176.36 KB 128
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.48 KB 22