ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 มี.ค. 62 ทัศนศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
05 มี.ค. 62 ถึง 06 มี.ค. 62 สอบปลายภาค2/61
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล วิชากร
05 มี.ค. 62 ถึง 06 มี.ค. 62 สอบปลายภาค2/61
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล วิชาการ
18 ก.พ. 62 กิจกรรมวันมาฆบูชา
วัดจันทน์ธาตุทาราม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
11 ก.พ. 62 ส่งคำอธิบายรายวิชาหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร
06 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 ค่ายลูกเสือ
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 ม.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 62 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ฝ่ายวิชาการ วิชาการ
25 ม.ค. 62 กิจกรรม Sim and TK English Camp
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 ม.ค. 62 ค่ายคณิตศาสตร์
หอประชุม โรงเรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
16 ม.ค. 62 วันครู
โรงเรียนบ้านบางโหนด กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ม.ค. 62 แข่งขันทักษะ ระดับภาคใต้
จังหวัดตรัง วิชาการ
06 ม.ค. 62 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร
ห้องประชุมเล็ก/ชุดสุภาพ กลุ่มงานบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณ