ลูกจ้างประจำ

นายธงชัย อินทรัตน์
ช่างไม้ชั้น 4

นายพิพัฒน์ ศรชัย
ช่างปูนชั้น 2

นายศุภชัย ขนอม
ช่างไฟฟ้า