กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอมรรัตน์ ภิรมย์รักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอภัสสรณ์ ศิริ
ครูอัตราจ้าง