กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวนิดา นุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนวลละออ จริงเข้าใจ
ครู คศ.2