กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวนิดา นุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนวลละออ จริงเข้าใจ
ครู คศ.2