สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปเจดีย์ หมายถึง เจดีย์เขาธาตุ
ซึ่งเป็นโบราณสถานของตำบลท้องเนียน
สร้างด้วยหินปะการัง