วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์

     ภายในปี 2567 ผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  มีจิตสาธารณะ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามศาสตร์พระราชา

 

ปรัชญา

วิชชา นรนํ รตนํ แปลว่า วิชาเป็นรัตนะของนรชน