กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายแสงอนันต์ สมทรง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ