ลูกจ้างชั่วคราว

นางอารี ชูประสูตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ