กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจีระศักดิ์ ปาละกุล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนันท์ชนก เสือคำ
ครูผู้ช่วย