กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเกรียงศักดิ์ ปรีชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนฤมล มณีโชติ
พนักงานราชการ

นางสาวจารวี ชูภิรมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลวรรณ ชาญณรงค์
ครูอัตราจ้าง