กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเกรียงศักดิ์ ปรีชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนฤมล มณีโชติ
พนักงานราชการ

นางสาวจารวี ชูภิรมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัญญา ไม้จันทร์
ครูอัตราจ้าง