กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจารวี ชูภิรมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเกรียงศักดิ์ ปรีชา
ครู คศ.2

นางสาวนฤมล มณีโชติ
พนักงานราชการ

นางสาวธิดารัตน์ ดำคุ้ม
ครูอัตราจ้าง