คณะผู้บริหาร

นายเกรียงศักดิ์ ปรีชา
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล

นายวีรพล ปานกอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายแสงอนันต์ สมทรง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายจีระศักดิ์ ปาละกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ