คณะผู้บริหาร

นายเกรียงศักดิ์ ปรีชา
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
เบอร์โทร : 0813677314
อีเมล์ : kriengsak@thongnain.ac.th

นายจีระศักดิ์ ปาละกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายวีรพล ปานกอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายแสงอนันต์ สมทรง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายยุทธนา บุญจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ