กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีรพล ปานกอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ