อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

"มารยาทดี มีจิตสาธารณะ"

เอกลักษณ์

"โรงเรียนส่งเสริมอาชีพ"