กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิชชาภรณ์ ชูคง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางโสภา ปรีชา
ครู คศ.3