กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางโสภา ปรีชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิชชาภรณ์ ชูคง
ครู คศ.1