ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล สถานที่ตั้ง หมู่ 4  ตำบลท้องเนียน  อำเภอขนอม  จังหวัด  นครศรีธรรมราช  80210 โทร. 0-7547-6963 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  บริเวณโรงเรียน ในที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวน  35  ไร่

วันก่อตั้งโรงเรียน  วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2537 วันเปิดการสอนครั้งแรก  วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2533  (สาขาโรงเรียนขนอมพิทยา)

          ประกาศจัดตั้งโดย ฯพณฯ สัมพันธ์  ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  เมื่อ วันที่  16  มิถุนายน  2537   เดิมเป็นสาขาของ  โรงเรียนขนอมพิทยา  โดยพระครูไพโรจน์คณาภิบาล เจ้าอาวาส วัดจันทน์ธาตุทาราม   เจ้าคณะอำเภอขนอม    ได้ริเริ่มก่อตั้งโดยติดต่อกับ  นายโยธิน  จารุภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยาในขณะนั้น  อาศัยอาคารของโรงเรียนบ้านท่าจันทน์เป็นสถานที่เรียน

          ปี พ.ศ.  2533  นายวินัย  ชามทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา  ได้จัดงานหาเงินทุนก่อสร้างอาคารชั่วคราว  3  ห้องเรียนในที่ดินวัดจันทน์ธาตุทาราม และสภาตำบลท้องเนียนอนุญาตให้ใช้ที่ทำการสภาตำบลเป็นห้องพักครู และทางราชการได้ตั้ง นายสุภาพ   นาควานิช  อาจารย์ 2  โรงเรียนขนอมพิทยา เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา

          ปี พ.ศ. 2535  นายวิญญู   ใจอารีย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยาได้ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่  4  จำนวน  35  ไร่  จากสภาตำบลท้องเนียนเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  ซึ่งมีราษฎร  จำนวน  8  ราย   ได้ครอบครองที่ดินอยู่ก่อนแล้ว  ยินดีเสียสละ   โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ    คือ นายดำ  ใจรักษ์  ,  นายรอบ  ศรชัย  ,  นายสมัคร  บุญทองกุล  ,  นายสิทธิพร   ศรชัย  ,  นายเกตุ  การดี , นางซ้วง  ศรชัย  ,  นายจิต  ประทุม  และ นายเจริญ  ประทุม  โดยมีนายพานิชย์  ชูพันธ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  4  นำราษฎร  ถางป่าตัดแนวเขตที่ดินจะตั้งโรงเรียน  และต่อมา ทหารเรือ หน่วยเฉพาะกิจ  321  ได้นำเครื่องจักรกลมาปรับพื้นที่

          เมื่อได้ที่ดินเรียบร้อยแล้ว  นายมาโนช  วิชัยกุล  ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายย์จรูญ  แสนภักดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา  ได้ประสานงานกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  คือ ฯพณฯ สัมพันธ์  ทองสมัคร   ถึงความจำเป็นที่ต้องจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ที่ตำบลท้องเนียน  เนื่องจากอยู่ห่างจากโรงเรียนขนอมพิทยา   ถึง  20  กิโลเมตร  การคมนาคมไม่สะดวก  ไม่มีโรงเรียนขยายโอกาสอื่น ๆ กระทรวงศึกษาธิการ  จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล     ระดับมัธยมศึกษาขึ้นอีก 1  โรง  ชื่อ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล  และทางราชการ ได้แต่งตั้ง  นายจรูญ  แสนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา   ปฏิบัติหน้าที่  ในฐานะผู้บริหาร   โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล  ตั้งแต่  วันที่ 16  มิถุนายน ถึง 3 พฤศจิกายน  2537   ต่อมาได้แต่งตั้งนายสุภาพ  นาควานิช   อาจารย์  2   โรงเรียนขนอมพิทยา  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร  เมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2537  และ  แต่งตั้งเป็น ครูใหญ่  เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2538  และอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2538  และ  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล  เมื่อวันที่   10  มกราคม  2542