กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายยุทธนา บุญจันทร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ