คณะผู้บริหาร

นายสมมาศ หนูแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกรียงศักดิ์ ปรีชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายวีรพล ปานกอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายแสงอนันต์ สมทรง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายจีระศักดิ์ ปาละกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ