พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและมีมารยาทที่ดีงาม
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนความสามารถทาง เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรม
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
7. พัฒนาโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8. ส่งเสริมสนับสนุนระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
10. ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา และจัดบริการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน