พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
๑. จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคน ไทย 12 ประการ
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งการจัดทำผลงานทางวิชาการและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
๕. พัฒนาโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๖. ส่งเสริมสถานศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพภายใน
๗. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๘. ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา และ จัดบริการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
๙. ส่งเสริมความสามารถทาง เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือสู่สมาคมอาเซียน