ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
ส่วนหน้าหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 62.11 KB 9
หลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 290.69 KB 13
หลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 461.38 KB 6
วช7 Word Document ขนาดไฟล์ 26.35 KB 3
วช6 Word Document ขนาดไฟล์ 31.99 KB 2
วช5 Word Document ขนาดไฟล์ 65.23 KB 5
วช4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 7
วช3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.58 KB 2
วช2 Word Document ขนาดไฟล์ 54.72 KB 7
วช1 Word Document ขนาดไฟล์ 49.12 KB 7
เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 93690
สมุดบันทึกกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 142.81 KB 93711
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 59.95 KB 93836
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 55.97 KB 93713
สมุดบันทึกกิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 76.09 KB 93743
โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 93753
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 68.24 KB 93777
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 15.81 KB 93764
แบบฟอร์มติดตามนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.15 KB 93716
เอกสารงบประมาณ
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 93658
สำรวจพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 93674
บันทึกขออนุมัติใช้เงินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.13 KB 93711
ตัวอย่างโครงการและรายงานโครงการ 93784
เอกสารบุคคล
มาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6
ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47.3 KB 93721
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 14.93 KB 93716
วฐ1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 93705
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.42 MB 93725
L-teacher (Logbook) 93717
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 93724
sar ครู (แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 176.36 KB 93807
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดล14 Word Document ขนาดไฟล์ 919 KB 1
ดล13 Word Document ขนาดไฟล์ 924 KB 0
ดล12 Word Document ขนาดไฟล์ 909 KB 0
ดล11 Word Document ขนาดไฟล์ 911 KB 0
ดล10 Word Document ขนาดไฟล์ 914.5 KB 0
ดล9 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 0
ดล8 Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 0
ดล7 Word Document ขนาดไฟล์ 943.5 KB 0
ดล6 Word Document ขนาดไฟล์ 932 KB 0
ดล5 Word Document ขนาดไฟล์ 962.5 KB 0
ดล4 Word Document ขนาดไฟล์ 970.5 KB 0
ดล3 Word Document ขนาดไฟล์ 968 KB 0
ดล2 Word Document ขนาดไฟล์ 970 KB 1
ดล1 Word Document ขนาดไฟล์ 950.5 KB 2
แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.48 KB 93667