ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
วช.5/2 รายงานวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 844.47 KB 127
รายวิชาม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.35 KB 1116
รายวิชาม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.26 KB 1123
แบบสำรวจรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.64 KB 1128
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 59.69 KB 48234
ส่วนหน้าหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 62.11 KB 48289
หลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 290.69 KB 48557
หลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 461.38 KB 48358
วช7 Word Document ขนาดไฟล์ 26.35 KB 48316
วช6 Word Document ขนาดไฟล์ 31.99 KB 48445
วช5 Word Document ขนาดไฟล์ 65.23 KB 48250
วช4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 48499
วช3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.58 KB 48208
วช2 Word Document ขนาดไฟล์ 54.72 KB 48640
วช1 Word Document ขนาดไฟล์ 49.12 KB 48242
>เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 48341
สมุดบันทึกกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 142.81 KB 48626
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 59.95 KB 48567
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 55.97 KB 48544
สมุดบันทึกกิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 76.09 KB 49355
โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 48505
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 68.24 KB 49418
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 15.81 KB 48484
แบบฟอร์มติดตามนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.15 KB 48501
เอกสารงบประมาณ
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 48368
สำรวจพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48537
บันทึกขออนุมัติใช้เงินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.92 KB 48421
>ตัวอย่างโครงการและรายงานโครงการ 48479
เอกสารบุคคล
>แบบประเมินครูใหม่ตาม ว23 133
>มาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 48415
ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47.3 KB 48436
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 14.93 KB 48526
วฐ1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 48325
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.42 MB 48599
>L-teacher (Logbook) 48529
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 48208
sar ครู (แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 176.36 KB 48263
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.38 KB 113
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.66 KB 116
ดล14 Word Document ขนาดไฟล์ 919 KB 48320
ดล13 Word Document ขนาดไฟล์ 924 KB 48322
ดล12 Word Document ขนาดไฟล์ 909 KB 48613
ดล11 Word Document ขนาดไฟล์ 911 KB 48422
ดล10 Word Document ขนาดไฟล์ 914.5 KB 48298
ดล9 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 48237
ดล8 Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 48226
ดล7 Word Document ขนาดไฟล์ 943.5 KB 48403
ดล6 Word Document ขนาดไฟล์ 932 KB 48540
ดล5 Word Document ขนาดไฟล์ 962.5 KB 48207
ดล4 Word Document ขนาดไฟล์ 970.5 KB 48268
ดล3 Word Document ขนาดไฟล์ 968 KB 48172
ดล2 Word Document ขนาดไฟล์ 970 KB 48262
ดล1 Word Document ขนาดไฟล์ 950.5 KB 48455
แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.48 KB 48264