ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 59.69 KB 322
ส่วนหน้าหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 62.11 KB 436
หลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 290.69 KB 671
หลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 461.38 KB 486
วช7 Word Document ขนาดไฟล์ 26.35 KB 465
วช6 Word Document ขนาดไฟล์ 31.99 KB 562
วช5 Word Document ขนาดไฟล์ 65.23 KB 374
วช4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 628
วช3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.58 KB 348
วช2 Word Document ขนาดไฟล์ 54.72 KB 770
วช1 Word Document ขนาดไฟล์ 49.12 KB 375
เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 499
สมุดบันทึกกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 142.81 KB 715
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 59.95 KB 652
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 55.97 KB 658
สมุดบันทึกกิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 76.09 KB 752
โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 641
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 68.24 KB 436
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 15.81 KB 612
แบบฟอร์มติดตามนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.15 KB 636
เอกสารงบประมาณ
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 530
สำรวจพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 694
บันทึกขออนุมัติใช้เงินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.13 KB 571
ตัวอย่างโครงการและรายงานโครงการ 588
เอกสารบุคคล
มาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 577
ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47.3 KB 578
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 14.93 KB 674
วฐ1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 490
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.42 MB 756
L-teacher (Logbook) 690
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 362
sar ครู (แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 176.36 KB 407
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดล14 Word Document ขนาดไฟล์ 919 KB 470
ดล13 Word Document ขนาดไฟล์ 924 KB 475
ดล12 Word Document ขนาดไฟล์ 909 KB 770
ดล11 Word Document ขนาดไฟล์ 911 KB 577
ดล10 Word Document ขนาดไฟล์ 914.5 KB 455
ดล9 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 394
ดล8 Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 386
ดล7 Word Document ขนาดไฟล์ 943.5 KB 565
ดล6 Word Document ขนาดไฟล์ 932 KB 701
ดล5 Word Document ขนาดไฟล์ 962.5 KB 366
ดล4 Word Document ขนาดไฟล์ 970.5 KB 429
ดล3 Word Document ขนาดไฟล์ 968 KB 322
ดล2 Word Document ขนาดไฟล์ 970 KB 417
ดล1 Word Document ขนาดไฟล์ 950.5 KB 599
แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.48 KB 400