ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
วช.5/2 รายงานวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 844.47 KB 146
รายวิชาม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.35 KB 1139
รายวิชาม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.26 KB 1132
แบบสำรวจรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.64 KB 1136
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 59.69 KB 48247
ส่วนหน้าหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 62.11 KB 48318
หลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 290.69 KB 48586
หลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 461.38 KB 48385
วช7 Word Document ขนาดไฟล์ 26.35 KB 48339
วช6 Word Document ขนาดไฟล์ 31.99 KB 48454
วช5 Word Document ขนาดไฟล์ 65.23 KB 48277
วช4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 48507
วช3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.58 KB 48216
วช2 Word Document ขนาดไฟล์ 54.72 KB 48665
วช1 Word Document ขนาดไฟล์ 49.12 KB 48253
>เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 48349
สมุดบันทึกกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 142.81 KB 48657
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 59.95 KB 48597
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 55.97 KB 48569
สมุดบันทึกกิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 76.09 KB 49459
โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 48519
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 68.24 KB 49429
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 15.81 KB 48491
แบบฟอร์มติดตามนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.15 KB 48509
เอกสารงบประมาณ
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 48375
สำรวจพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48544
บันทึกขออนุมัติใช้เงินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.92 KB 48444
>ตัวอย่างโครงการและรายงานโครงการ 48491
เอกสารบุคคล
>แบบประเมินครูใหม่ตาม ว23 163
>มาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 48439
ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47.3 KB 48446
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 14.93 KB 48534
วฐ1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 48332
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.42 MB 48608
>L-teacher (Logbook) 48537
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 48217
sar ครู (แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 176.36 KB 48273
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.38 KB 122
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.66 KB 141
ดล14 Word Document ขนาดไฟล์ 919 KB 48346
ดล13 Word Document ขนาดไฟล์ 924 KB 48331
ดล12 Word Document ขนาดไฟล์ 909 KB 48636
ดล11 Word Document ขนาดไฟล์ 911 KB 48430
ดล10 Word Document ขนาดไฟล์ 914.5 KB 48306
ดล9 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 48245
ดล8 Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 48249
ดล7 Word Document ขนาดไฟล์ 943.5 KB 48428
ดล6 Word Document ขนาดไฟล์ 932 KB 48563
ดล5 Word Document ขนาดไฟล์ 962.5 KB 48214
ดล4 Word Document ขนาดไฟล์ 970.5 KB 48276
ดล3 Word Document ขนาดไฟล์ 968 KB 48179
ดล2 Word Document ขนาดไฟล์ 970 KB 48269
ดล1 Word Document ขนาดไฟล์ 950.5 KB 48464
แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.48 KB 48272