ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
วช.5/2 รายงานวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 844.47 KB 124
รายวิชาม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.35 KB 1115
รายวิชาม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.26 KB 1119
แบบสำรวจรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 24.64 KB 1121
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 59.69 KB 48226
ส่วนหน้าหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 62.11 KB 48286
หลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 290.69 KB 48556
หลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 461.38 KB 48351
วช7 Word Document ขนาดไฟล์ 26.35 KB 48312
วช6 Word Document ขนาดไฟล์ 31.99 KB 48442
วช5 Word Document ขนาดไฟล์ 65.23 KB 48245
วช4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 48496
วช3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.58 KB 48194
วช2 Word Document ขนาดไฟล์ 54.72 KB 48634
วช1 Word Document ขนาดไฟล์ 49.12 KB 48237
>เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 48340
สมุดบันทึกกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 142.81 KB 48621
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 59.95 KB 48563
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 55.97 KB 48541
สมุดบันทึกกิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 76.09 KB 49317
โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 48499
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 68.24 KB 49411
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 15.81 KB 48481
แบบฟอร์มติดตามนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.15 KB 48497
เอกสารงบประมาณ
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 48366
สำรวจพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48535
บันทึกขออนุมัติใช้เงินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.92 KB 48417
>ตัวอย่างโครงการและรายงานโครงการ 48469
เอกสารบุคคล
>แบบประเมินครูใหม่ตาม ว23 132
>มาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 48413
ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47.3 KB 48433
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 14.93 KB 48525
วฐ1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 48324
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.42 MB 48598
>L-teacher (Logbook) 48528
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 48207
sar ครู (แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 176.36 KB 48262
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.38 KB 111
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.66 KB 115
ดล14 Word Document ขนาดไฟล์ 919 KB 48319
ดล13 Word Document ขนาดไฟล์ 924 KB 48321
ดล12 Word Document ขนาดไฟล์ 909 KB 48612
ดล11 Word Document ขนาดไฟล์ 911 KB 48421
ดล10 Word Document ขนาดไฟล์ 914.5 KB 48297
ดล9 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 48235
ดล8 Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 48225
ดล7 Word Document ขนาดไฟล์ 943.5 KB 48402
ดล6 Word Document ขนาดไฟล์ 932 KB 48539
ดล5 Word Document ขนาดไฟล์ 962.5 KB 48206
ดล4 Word Document ขนาดไฟล์ 970.5 KB 48267
ดล3 Word Document ขนาดไฟล์ 968 KB 48171
ดล2 Word Document ขนาดไฟล์ 970 KB 48261
ดล1 Word Document ขนาดไฟล์ 950.5 KB 48454
แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.48 KB 48260