ท.ค.ประชาสัมพันธ์
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 64
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64
การตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 64
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
ติวเข้มยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 64
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 64
กิจกรรม​ค่าย​ลูกเสือ เนตร​นารี สามัญ​รุ่น​ใหญ่​
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 64
กิจกรรมเข้าประจำกอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และประดับอินทรธนู
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 64
นักเรียนรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กสศ. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 64
รับการนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวร
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12 และนายสันติกร รักสองห
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 63
รับฟังการบรรยายประกอบกิจกรรมเรียนรู้ หัวข้อ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 63
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 63
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 63